Photogram

Installation view

2018       The Tampei Photography Club: Toru Kono, Sutezo Otono, Osamu Shiihara, MEM, Tokyo

Top